Index | Föreningen | Emmes | Vandringsleder | Artiklar | Arkiv | Bli medlem | Sök | Logga in

Dokument insamlade eller skrivna i samband med föreningens bildande och åren närmast efter.

Avskrifter ur sockenstämmorprotokoll. Sockenstämmoprotokollen genomgångna bland annat för att utröna ägande och ansvar för sockenmagasinet.

Uppteckningar och handlingar om Häggum socken.
Uppteckningar gjorda av olika personer vid föreningens bildande för att dokumentera socknens historia.

 • Häggum en sockenbeskrivning författad av Folkskollärare P. Ernst Johansson (i Häggum 1906-1922) delvis intagen i bokverket Sveriges bebyggelse.
 • Förteckning över 86 gårdar och lägenheter i Häggums socken som är brukade eller bebodda 1953.
 • Förteckning över gårdar, torp och backstugor inom Häggums socken som 1890 var bebodda men som 1959 inte lägre utgör boplatser. Anteckningarna gjorda av Natanael Wihlsson, Stenstorp bördig från Tollestorp.
 • Häggums säterier. Anteckning och data om personer som bebott säterierna Bossgården, Bränneberg och Bjersgården.
 • Angående Bjersgård i Häggum
 • Adliga ätten Ahlefelt nr. 850.
 • Angående adliga ätten Gyllenstig
 • Uppgifter om Häggums skolväsende inhämtade ur kassabok för Häggums skolkassa m m av Anders Siljedahl 1953.
 • Utdrag ur protokoll förda vid kyrkostämmor 1883, 1879, 1888, 1889 och 1890 och berör skolväsendet i Häggum samt angående pastoratet 1902 och 1921, av Anders Siljedahl 1953.
 • Spridda uppgifter om Häggums historia, folkmängdsuppgifter, ny mangårdsbyggnad Prästgården, kyrkogårdsutvidgning m m, av Anders Siljedahl 1953.
 • Diverse uppgifter om Missionshuset, Missionsföreningen, de första lärarna i Häggum, poststationen, telefon och ljuskronorna i kyrkan. Förmodligen skrivet av Natanael Wihlsson eftersom brevet är daterat Stenstorp 26 sept. 1953.
 • Poststationen i Häggum.
 • Rekvisition av tidningar till Häggums poststation.
 • Anteckningar ur kyrkostämmoprotokoll 1879-1918.
 • Anteckningar om kyrkklocka och inventarier i Häggums kyrka.
 • Förteckning över utgifter i penningar till Häggums sockens fattiga 1835-1890.
 • Utdrag ur, samt avskrifter av kommunalstämmoprotokoll från Häggums socken (kommun) 1863-1952.
 • Protokoll för vid lagligen utlyst kommunalstämma i Brunnhems socken den 19 nov. 1867 angående Häggumsvägen.
 • Några studier angående kvarnar i Häggum utförda av stationsmästare Hugo Sköld Stenstorp.
 • Anteckningar och protokoll om kvarnar i Bolums socken utförda av stationsmästare Hugo Sköld Stenstorp.
 • Anteckningar av f Stationsmästaren Hugo Ström, Stenstorp, angående fornminnen m m i Häggum.
 • Anteckningar om fornminnen och hur hästslakt gick till.
 • Anteckningar om resta stenar vid forngravar i Häggum.
 • Avskrift av anteckningar från Häggum gjorda av f.d. kommunalnämndsordf. m m Alfred Dahlberg född 2/2 1855 död 27/3 1946.
 • Några anteckningar om brännvinstillverkning och några interiörer från dess tid nedtecknade av Natanael Wihlsson.
 • Brev skrivit av Loso Pastoris (P U ?) Berggren den 27 febr. 1755. Kopia av original och avskrift på skrivmaskin angående efterlefnad av Kongl. erinringar om böndagar och gudstienntenst oförsummade besökande samt om vissa gravar.
 • Utdrag ur tingsprotokoll den 3 oktober 1688 angående betande djur och svinaritande som inte hållits hägnade.
 • Avskrift till Häradsrätten inlämnad 13 sept. 1813 och ånyo upptagen vid ting i Falköping 2 febr. 1814 om intrång på annans mark. Tvisten gäller förhållande mellan Ranstad by och Häggums by. Utdrag ur domboken Valle Härad 15 November 1813 se nedan.
 • Utdrag af Domboken Valle Härad 15 November 1827, angående förbud mot vite av 6 R.dr 32 sk. banco för Ranstads byamän att olofligen begagna vägar eller plocka nötter m m å Häggums bys eller Brännebackens ägor. Avskrift av samma handling på skrivmaskin.
 • Ämbets Ärende 14 mars 1843 angående ombud för John Alsing Bjersgården. Avskrift av samma handling på skrivmaskin.
 • Avskrifter ur "Kulturbilder från 1700-tlets Västergötland av Carl-Martin Bergstrand" som berör Häggum med årtal mellan 1741 och 1749 samt anteckningar ur tidningen Skaraborgsbygden av Colling.
 • Om julseder omkring sekelskiftet 1800-1900.
 • Angående påskfirandet
 • Anteckningar om vidskepelse, trolldom och seder.
 • Anteckningar om Digerdöden.
 • Anteckningar från diverse matriklar, flyttningsbetyg m m som fanns i Häggums kyrka år 1961.
 • Strödda anteckningar om arbetslöner under 1800-talets senare del och om odling och beredning av lin.
 • Anteckningar ur förre rektorn för folkhögskolan i Vara Anders Johansson utgivna "Skaraborgshistorier och Skaraborgslantbruk". Angående värde på djur och byggande m m under 1800-talet
 • Häggumsvisan. (Endast 17 versar)
 • Tidningsurklipp från 1893 översänt av Hugo Sköld. "Stor Offerfäst hålles i Häggums missionshus för Missionens bedrifande på mörka platser …."
 • Gravbrev 30 augusti 1944 upplåten gravplats till Josefina Wahlstedt med vård av graven för all framtid.

Böcker

Handlingar av mer allmän natur, troligen är de flesta skrivna av Natanael Wihlsson.

 • Riksstaten 1901 försett med följande anteckning "Ovanstående siffror visar att Svenska folket vid sekelskiftet ej lärt sig att leva över tillgångarna."
 • Vadstena nunnekloster och äldre almanackor.
 • Anteckningar om Skaraborgsbygden hämtade och sammanförda ur flera forskares skrifter.
 • Strödda anteckningar om Värmland, Dalsland, Västergötland.
 • Några anteckningar ur Sveriges historia från medeltiden.
 • Anteckningar ur Sixten Bengtsons bok "Skaraborgsbygden".
 • Tidning för Falköpings stad och Falbygden. Avskrift av en artikel som förekom i nämnda tidning n:o 1 1857. Czar Peters Testamente.
 • Några anteckningar från första världskriget.

<< Tillbaka