Index | Föreningen | Emmes | Vandringsleder | Artiklar | Arkiv | Bli medlem | Sök | Logga in

Handlingar om Häggum socken

Skifte av Kronparken Billingen 1838

 • Protokoll. År 1838 den 19de November inställde sig undertecknad vice Commissions Landtmätare å Säteriet Bjersgården Häggum. Undertecknat "Å Embetets vägnar. Carl Starckenfeldh".
 • Ägo Beskrifning och Taxerings Längd öfwer den del af förra Kronoparken Billingen som tillfallit Häggums Socken af Walle Härad och Skaraborgs län, upprättad vid Laga skifte år 1838.
 • Litt. A. Emellan oss samtelige Häggums Sockenmän samt ägaren af Hämningstorp i Rådene Socken har följande förening, till grund för nu skeende Laga Skifte å Socknens Skog, blivit träffad. Ej daterad. (Gäller bibehållande och avsättning av gemensamma intäkter)
 • Skogsskifteskartan från 1838 finns rullad på en trärulle men är kraftigt skadad.

Laga skifte 10 sammanbundna handlingar med sigill

 • År 1849 den 3dj Augusti företog jag undertecknad förste Landtmätare, Landtmäteri Direktor och Riddare af Kongl. Wasa Orden, att till följe af Kongl. Majts Befallningshafvandes nedan intagne förordnande, werkställa Laga Skifte uti Häggums by belägen i Skaraborgs län, Walle härad och Häggums socken. ( undertecknad är P: G: Friberger).
 • Till iakttagande vid Laga Skiftet i Häggums by hafva undertecknade Delägare beslutat följande. Häggum d: 16de Augusti 1851.
 • Ägobeskrifning Häfde Förteckning och Taxeringsläng öfver ägorne till Häggums By i Skaraborgs län, Walle härad och Häggums Socken upprättad vid laga skifte år 1857.
 • Dito andra delen.
 • Dito tredje delen.
 • Dito fjärde delen.
 • Dito femte delen.
 • Utdrag af Delningsbeskrifningen öfver Laga Skiftet och Häggums by, i Skaraborgs län, Walle Härad och Häggums socken upprättad 1852.
 • Uträkning öfver ersättningarne för husflyttningskostnaden. Undertecknat 5 oktober 1852 på Embetets vägnar P G Friberger.

Protokoll och föreningar vid Laga skifte i Häggums by år 1855-1856.Sammanbunden handling med omslag och sigill

 • År 1855 den 30de Juni inställde sig undertecknad, vice Kommissions Landtmätare, i Häggums by af Skaraborg län, Walle Härad och Häggums socken, för att, till följe af vederbörligt förorderande, vidtaga de åtgärder som af Walle Härads Ägodelnings Rätt igenom utdrag den 14de Juni 1853, blifvit föreskrifne, och hade härvid, med anledning af i laga tid föregångne Kungörelser och Kallelser tillstädes kommit: Undertecknad J P Wetterlund efter ett antal förättningsdagar 5de December 1856.
 • Bil. Littera A till Protokoll i Häggums by.
 • Bilaga Littera B till Landtm. Protokollet i Häggums by.
 • Bilagan Littera C till Landtmäteriprotokollet i Häggums by.
 • Förening träffad vid Laga Skifte i Häggums by den 30de Juni 1855.
 • Förening träffad vid Laga Skifte i Häggums by den 3de December 1855.
 • Förening träffad vid Laga Skifte i Häggums by den 8de December 1855.
 • Förening träffad vid Laga Skifte i Häggums by den 24de Maj 1856.
 • Förening träffad vid Laga Skifte i Häggums by den 15de September 1856.
 • Förening träffad vid Laga Skifte i Häggums by den 5de December 1856.

Hägnadsdelning 5 sammanbundna handlingar

 • Förening träffad vid Hägnadsdelning i Häggums by den 24 de mars 1857.
 • Beskrifning öfwer uppmätning och fördelning af yttergränsorna omkring laga skiftade ägorna till Häggums by i Skaraborgs län, Walle Härad och Häggums socken, upprättad vid Hägnadsdelning år 1857.
 • Beskrifning öfwer år 1857 werkställd Hägnadsdelning efter Laga skifte i Häggums by af Skaraborgs län, Walle Härad och Häggums socken.
 • No 2 af Hägnadsdelning i Häggums by.
 • Arfvodes Räkning för år 1857 efter föregånget Laga skifte verkställd Hägnads- och vägdelning i Häggums by, upprättad i enlighet med de i Förrättningsprotokollet anförde grunder. (Räkningen uppgår till summa 681:5.331 Banko) Undertecknat Häggum den 30de April 1857 J P Wetterlund.

Hägnadsdelningshandlingar rörande Häggums socken af år 1858. Sammanbunden med omslag

 • Hägnadsdelningshandlingar rörande Häggums socken upprättade 1858 af J P Wetterlund. Innehåll: Protokoll med bilaga, Förening och Beskrifning. Första delen protokoll
 • Förening träffad vid Hägnadsdelning omkring och inom Häggums socken den 9 April 1858.
 • Beskrifning öfver år 1858 werkställde Hägnadsdelningar vid och inom Häggums Socken i Walle Härad af Skaraborgs län.
 • Dito andra delen.
 • Dito tredje delen.
 • Förening rörande underhåll af dref till Billingen träffad emillan nedanskrifne intressentern uti Häggums socken den 25 Maj 1858.

Hägnadsdelningshandlingar avskrift med skrivmaskin av Protokoll och Förening

 • Svensk Författnings-Samling 1857 No 59. Kongl. Maj:ts nådiga förordning om egors fredande emot skada af annans hemdjur samt om stängselskyldighet; given Stockholms slott den 21 December 1857.

Allmänningen

Den del av Allmänningen som före AB Atomenergis köp ägdes av Thorell Backgården

 • Walle Härads Rätt Gör veterligt att år 1852 den 31ste mars, vid lagtima Winter Tinget med nämnda Härad i Skärf, anhöllo Johannes Andersson och hans hustru Stina Andersdotter om laga fasta å Ett sextondels mantal Kronoskatte Allmänningen. (som de köpt av Petter Bengtssons arvingar)
 • Köp Contrakt 1/8 mantal Backgården som skedde i Backgården de 31 oktober 1865. Säljare Jonas Johansson (Johanesson) köpare Johannes Andersson.
 • Köp Contrakt 1/16 mantal Allmänningen som skedde i Backgården Häggum den 13 februari 1872. Innehåller undantagsförmåner. Säljare August Johansson Gustav Johansdotter köpare Johannes Andersson Maria Greta Johansdotter.

Handlingar rörande Bäckagården, Pukabo, Samelsgården, Tollestorp m. fl.

Bl.a. handlingar överlämna till Natanel Wilsson från vännen Sköld. Får behållas.

 • År 1856 den 2 Februari sammanträdde i Borgunda sterbhusdelägarna Efter aflidna Enkan Inga Andersson från Pukabo Häggum för att tillfölje af beslut träffat vid arfskifte i sterbhuset den 19 Juni 1854 wärkställa redogörelse och utredning öfver boets lösöre tillgångar och skulder.
 • Fullmakt 20 oktober 1869 för Lars Jonsson i Samelsgården Häggum att hos Herr befallningsman E. W. Fischer återlösa …. Den af mig utgifna Revers på 20 Rd Rigsmynt. (samt en på 10 Rd och 85 öre).
 • Utdrag ur Häggums Kyrkoböcker. Anders Ericsson i Tollestorp och hans familj. Häggum den 22 Jan. 1872. A Johansson pastor loci.
 • Fullmakt för vår bror Erik Andersson i Tollestorp vår broder och svåger att företräda vid arvsskifte i Borgunda. Häggum 30 mars 1872.
 • Slutredovisning över fastighetsaffär. Johannes Svensson, Bäckagården Häggum. Segerstad den 27 November 1880.
 • Afgångsbetyg för Per Emil son af Jonas Andersson i Bäckagården. 2 den November 1876 P. A. Wahlstrand. (Erhållit av Erik Wahlstrand, Axtorp, Varola 1992 hans farfar P A Wahlstrand som var folkskollärare i Häggum 1871-1902).
 • Borgen av A: Johanssob Pastor Logi 29 April 1867 för f.d. Soldaten Toll. (Tolls på hembygdsföreningens torpled).
 • Utdrag ur auktionsprotokollet i Tovatorp Häggum den 16 november 1937. F H Olsson Rådene Skultorp.
 • Bouppteckning år 1945 den 20 februari efter Karl Rickard Billberg, Nytorp Häggum.

Uppbördslängder

 • Uppbördslängd å klockarelönen för år 1894 och 1895.
 • Uppbördslängd å klockarelönen för år 1896.
 • Två omgångar fotokopia av ovanstående uppbördlängder.

<< Tillbaka