Index | Föreningen | Emmes | Vandringsleder | Artiklar | Arkiv | Bli medlem | Sök | Logga in

Protokollsbok Häggums sockens Allmänningefond 1951-1963.

 • Förteckning över delägare och deras andelar i Häggums sockens allmänningar.
 • Förteckning över delägare och deras andelar i Häggums sockens allmänningar.
 • Förteckning över ägare samt respektive fastigheter som tillhör Häggums skifteslag.
 • 1933 års delningsandel å Allmänningefonden.
 • Fördelning av Häggums Allmänningefond 1965.
 • AB Atomenergis andel i Häggums Allmänningefond 1965
 • Andelar i vägar Häggum Söakullen.

 • ”Beskrifning till Kartan öfver Valle härad. Upprättad i Rikets Ekonomiska Kartverk. Åren 1885-86 Kartlagd åren 1878-81”
 • Svens Författningssamling 1921, (Aktuell N:r 299 om förvaltning av bysamfälligheter och därmed järmfärliga samfällda ägor och rättigheter).
 • Svens Författningssamling 1924, (Aktuell N:r 26 om förvaltning av bysamfälligheter och därmed järmfärliga samfällda ägor och rättigheter).

 • Motbok med Skövde Sparbank 1938-1962
 • Avräkningsnota från Sparbankens Bankaktiebolag 27/9 1955.
 • Sparbanksbok med Skövde Sparbank 1962-1965
 • Avräkningsnota Sparbankernas Bank 30.7.1965

 • Arvodesräkning rågånsutstakningar 15 juli 1922
 • Kallelse till beslut om försäljning av allmänningar och auktion 6 mars 1923.
 • Brev till Kungens befallningshavande i Skaraborgs län 7 mars 1923
 • Reseräkning konsistorieombud vid försäljning av allmänningar 9 april 1923
 • Köpekontrakt ”Lertäkten” inom Bränneberg 11 maj 1923.
 • Köpekontrakt ”Lertäkten” inom St. Boslycke 11 maj 1923.
 • Köpekontrakt allmänning inom Backens område 11 maj 1923.
 • Köpekontrakt ”Lertäckten i Klevagärdet inom Toragården 11 maj 1923.

 • Brev till Svenska Landskommunernas Förbund angående disposition av allmänningefond.
 • Svar från Svenska Landskommunernas Förbund 13 mars 1951.
 • Meddelande om ianspråktagande av allmänning för vägbygge, Väg och vattenbyggnadsverket Mariestad 20/10 1959.
 • Brev från AB Atomenergi till Evald Johansson angående fastighetsförvärv. Datum………?
 • Brev från AB Atomenergi till Evald Johansson angående donation till hembygdsföreningen av bolagets andel i Häggums sockens Allmänningefond.
 • Kungl. Majts resulution 10 mars 1961 (kopia)
 • Dito 6 april 1962 (kopia)
 • Förteckning fastigheter AB Atomenergi avser att köpa för uppförande av Uranverk.
 • Kvitto utbetalning oktober 1965
 • Kungörelse 31 juli 1968 – ägobyte Häggums Toragården 2:4 (3 dokument)

<< Tillbaka