Index | Föreningen | Emmes | Vandringsleder | Artiklar | Arkiv | Bli medlem | Sök | Logga in

Verksamhetsberättelse 2004

Häggums Hembygdsförening får härmed avge följande berättelse över verksamheten ”Jubileumsåret” 2004.

50-årsfesten
Vilken fest! Alla tyckte att det var en fantastisk kväll, med god mat och kvällens höjdpunkt kåseriet av Claes Astin. Fyra av de åtta medlemmar som varit med i 50 år var med på festen. Till hedersmedlemmar utsågs Karl-Erik och Maj-Britt Thorell samt Conrad och Eivor Johansson som tack för 50 års oavbrutet arbete. Karl-Erik och Conrad har tidigare fått Hembygdsförbundets förtjänsttecken.
Vid jubileet presenterades föreningens historik för de 50 åren och sockenbeskrivningen Häggum 2004. Medlemmar som tidigare varit styrelseledamöter uppvaktades med en ros.
Ett stort tack till alla som medverkade till en höjdpunkt på de 50-åren.

50-års jubilerande Nationaldagsfirande
Häggums Hembygdsförening anordnade för 50:e gången firandet av Sveriges Nationaldag i Häggum. Evenemanget lockade runt 300 personer som i det strålande försommarvädret kunde se Hemvärnets Musikkår marschera från Bygdegården till Gamla Prästgården. Stavförare var Hannah Lindahl.
De svenska flaggorna hissades under pompa och ståt. Föreningens ordförande hälsade sedan alla välkomna till det 50-års jubilerande firandet. Precis som för 50 år sedan var både hemvärnet och kyrkan representerade.
Hemvärnets musikkår bjöd på ett mycket uppskattat framträdande med olika typer av musik. Bland annat med T2, P4 och Hemvärnets marscher, Under blågul fana och We'll meet again. Varje stycke presenterades av Patrik Karlsson som även komponerat Skaraborgs Hemvärns marsch.
Mellan musikkårens framträdanden sjöng Häggums kyrkokör och barnkör under ledning av kantor Yvonne Conradsson.
Högtidstalet hölls av chefen för Skaraborgs regemente, överste 1 gr. Anders Lindberg. I talet berättade Anders Lindberg om nationaldagens historia och försvaret och hemvärnet idag och i framtiden. Talet avslutades med ett fyrfaldigt leve för Sverige och Sveriges nationalsång.
Efter musikkårens andra framträdande serverades kaffe, bulle och kakor. Försäljning av stenugnsbakat bröd pågick också under festligheterna.
Firandet avslutades i kyrkan efter marsch bakom fanorna med andakt med km. Eivor Rova. Häggums kyrkokör sjöng och fanbärare och fanvakt var Häggums UV-kår. Patrik Karlsson från Hemvärnets musikkår spelade trumpet både som solist och som ackompanjemang till "Den blomstertid nu kommer".

Årsmöte
Årsmötet 2004 hölls den 12 mars i Missionshuset. Ett 40-tal medlemmar deltog och fick inledningsvis lyssna på Helena Larsson som engagerande berättade om olika kaffekoppar hon har sin ägo, och olika historier kring dessa. Deltagarna bjöds på en resa genom fyra generationer med roliga anekdoter och tänkvärda ord.
Efter Helenas omtyckta framträdande serverades som vanligt kaffe och semla. Därefter inleddes mötesförhandlingarna. Verksamhetsplanen för 2004 fastställdes och Bengt Kindbom och Stefan Agnar berättade om planerna inför det 50-års jubilerande nationaldagsfirandet i år. Vidare så redogjordes för de olika planerade bygdevandringarna under året, samt övriga aktiviteter.
Karl-Erik Thorell avgick vid årsmötet 2004 ur styrelsen som ledamot och sekreterare. Karl-Erik har tillhört Hembygdsföreningens styrelse i 43 år. En fantastisk gärning där han har varit med och byggt upp föreningen till vad den är i dag. Ännu större känns detta när vi i och med årsmötet inledde alla aktiviteter under Häggums Hembygdsförenings jubileumsår. Det är bara 7 av dessa 50 år som Karl-Erik inte tillhört styrelsen men även före inträdet i styrelsen var han med i hembygdsarbetet och har därmed deltagit i alla aktiviteter sedan föreningen bildades. Ett stort tack till Karl-Erik Thorell för ett gediget hembygdsarbete som i dag känns ouppnåeligt för oss andra!

Arkiv
Arbetet med förteckning av arkivmaterial har fortsatt under året. Vid arkivmöte 19 oktober slöt 15 medlemmar upp vid Ranstadverkets grindar för att delta i arkivmötet. Material ur en box berättade om Häggums kommuns planer på ett Medborgarhus innan kommunen gick upp i storkommunen Skultorp. I arkivet fanns ansökningshandlingar, beräkningar och ritningar på den tilltänkta samlingslokalen. Vidare så visades det exempel på den hejdlösa byråkratin under slutet av första världskriget. Det finns rapporter sparade från Halleberg för Tröskning, Innehav och förbrukning av potatis, Inventering av fodermedel, Ansökan om bildande av självhushåll, Leveransplikt av spannmål, etc.
Därefter så fick deltagarna själva titta runt bland de olika föremålen och dokumenten i arkivet. Till sist så visades den mycket detaljerade flygfotokartan från 1955 som är en gåva från AB Atomenergi till hembygdsföreningen.

Emmes stûva
På ryggåsstugan och uthuset har nya hängrännor satt upp, av alger angripen målning har tvättat och målats om och i övrigt normalt underhållsarbete utförts.

Böndernas Hus
Det lilla huset vid Stenstorps vägen inrymmer ett tröskverk, s.k. långhalmsverk. Gunvall Levander och Hembygdsföreningen har kommit överens om att föreningen tar över huset med inventarier och som motprestation underhåller det i framtiden. Under maj månad målades huset med rödfärg. Tolv personer var engagerade.
Tröskverket ägdes i ekonomisk förening av Fritz Ahlm Allmänningen, Evald Johansson Pukabo, Nils Johansson Bäckagården, Samuel Levander Gröneberg, Georg Sträng Pukabo, Napoleon Sträng Lars-Larsgården, Erik Thorell Backgården och Bertil Wilhelmsson Toragården. Tröskverket är ett Igelstorp Nr. 57 transportabelt och så brett att nekerna matades ned på bredden från översidan. Halmen bands sedan till nya kärvar för förvaring och hantering. Tröskverket användes senast i slutet på 1940-talet eller början av 1950-talet. Namnet har skapats av Sven Jonsson, Bäckagården som kallade föreningen som ägde tröskverket för ”Häggums förenade långhalmsbönder” och huset där tröskverket står uppställt för ”Böndernas Hus”.

Bygdevandringar
"Uranets väg från brytning till slutprodukt och avfallstipp” Ett 35-tal personer vandrade 1 maj från Tranebärssjön vid gamla dagbrottet genom industriområdet till avfallstippen. Under vägen beskrevs samtliga anläggningar och fabrikslokalers funktion när Ranstadsverket var i drift. Vandringen avslutades med ett besök i lakverket.
”Odlarmöda” Tollestorp med Gatan den 9 maj med 18 deltagare. Samling vid avfartsvägen till Tollestorp för promenad till åkrarna upp mot Myggberget. Vi såg på de imponerande och vällagda stenmurar som omger de starkt sluttande åkrarna där vi tog fika och beundrade utsikten bort mot blånande Hökensås i öster. En redovisning lämnades om gårdarna i Tollestorp som inte ingick i Häggums by och var därför inte föremål för någon förändring i samband med laga skiftet i mitten på 1850-talet. Tollestorp finns första gången i jordaböckerna 1564 som Tolstorpp. Namnet; förledet kommer från det fornsvenska mansnamnet Thorlef eller Thorlak och sista ledet är torp = nybygge.
Tillägget Gatan som samlingsnamn finns i jordeboken ”Aff 9 Skatthe Bönnder” 1566, ”Af 8 gårdar i Hegom” 1628, Gatan 1874. Namnet kommer av ordet gata i den gamla betydelsen ”inhägnad väg”.
”Odlarmöda” i gränsen mellan Kleva och skogen på Billingen från Skaffaregården till Kvarnslätten, den 23 maj med 15 deltagare. Vandringen gick från Torsborg via Toragården på den samfällda vägen till den tidigare ”allmänningen” lertäkten där lera hämtades för olika murningsarbeten, för putsning av väggar och för lerlo i trossbotten. På 1940/50-talet startade Robert Karlsson vid lertaget Häggums hittills enda kommersiella odling av frukt- och jordgubbar. Därefter kom vi in på skogsvägen från Torsborg som leder till ”Torsborgs plan” dit många generationer av skolbarn haft sina friluftsdagar förlagda.
Efter ytterligare en kraftig stigning nåddes gränsen mellan Klevamarkerna och skogen där ett fantastisk arbete nedlagts för att bygga stenmurar gräva gränsdiken och lägga upp jordvallar. Byggda för att hålla den boskap som skulle vara hemmavid på plats men också för att hindra den boskap som gick på Billingen på bete att komma in på de hemmanära betena.
Efter vandringen längs berget i mycket oländig terräng började nedstigning mot Toraberg och vandringen övergick från att se på kulturgeografi till geologi. När inlandsisen för 10.000 år sedan drog sig nordost ut skapade rasbranterna på östra sidan Billingen. Här finns ett klapperstensfält som fortfarande efter alla dessa tusen år inte har någon växtlighet mer än mossan på stenarna. Lerskiffer går i dagen nedför rasbranten och det var lätt att finna en skiva att studera.
Åter till Torsborg gick promenaden på den samfällda vägen från kyrkan till lertäkten som också passerar ”allmänningen” Längeberget som var ett grustag.

Mula möske
30 deltagare vandrade från Källeberg eller kom åkande till Svaneberg för att vara med om en fantastisk kväll vid Lottes i Söakulle den 28 aug. Kvällen inleddes vid brasan på sluttningen ned mot Söakullamossen. Med berättelser om Lotta och de andra gårdarna i Söakullen och Svaneberg där det i början på 1900 talet bodde minst 21 personer.
Av Lottes återstår husgrund och resterna av spismuren, ladugården är sedan länge borta på stället finns i dag ett fritidshus som ägs av Gunilla Andersson, Göteborg. När vi fikat bjöd Gunilla in oss och det blev mer än trångt i stugan. Berättelserna fortsatt bl.a. om Lotta och Billberg. Både ute och inne sjöng vi allsång under ledning av Märta Johansson, Falköping med gitarr.
Vi elvatiden var det dags att vandra eller åka hemåt i den svarta natten där träden skuggade och i strålande månsken på öppen mark.

Styrelse har under året varit Bengt Kindbom ordf., Stefan Agnar v. ordf., Anders Larsson kassör, Barbro Bood sekreterare, Berit Wilsson ledamot, och Fredrik Ekengren ansvarig utgivare för hemsidan. Ersättare Leif Larsson och Anders Kindbom. Föreningens representant för Billingsbygden är Anders Larsson. Bengt Kindbom och Stefan Agnar är valda representanter vid samarbetsträffar med Skövde kommuns hembygdsföreningar. Styrelsen har under året haft sammanträden 12/2, 12/3, 4/5, 9/9 och 19/10.
Styrelsen har utsett Stig Bood och Yvonne Conradsson att ha visst ansvar vid Emmes stûva respektive Torpleden.

Antalet medlemmar vid årets slut är 130 varav 2 ingångna sista kvartalet 2004 (representerar 181 familjemedlemmar). Beträffande föreningens ekonomi hänvisas till särskild ekonomisk redogörelse (se nedan).

Övrigt
Vid tre olika möten med Hembygdsföreningen 1957, 1958 och 1959 gjordes bandinspelningar av anförande som hölls av Natanael Wilsson och Hugo Sköld. Dessa band har varit spårlöst försvunna fram till i år då de hittades i ett skåp vid renovering av stora salen i Bygdegården. Ljudet fanns kvar och en överspelning till CD-skivor har utförts av Radio Skaraborg.
Brödkakor har bakats i Gamla Prästgården till nationaldagen.
Granen vid kyrkan sattes upp den 4 dec och var i år skänkt av Fam. Anders Kindbom, Torsborg. 11 personer deltog och bjöds på god fika hos fam. Kindbom, Torsborg.
I gåvor har från Karl-Erik Thorell en radioapparat (kristallmottagare) och en stickmaskin. Från Dagmar Larsson boken ”Elva år med 11 augustigruppen 1970-80” och recept på Häggumaskorpor. Av Alli Mikkolainen, Tammerfors Finland VHS och DVD med rubriken ”ALLI 60 år som KRIGSBARN”.

Hemsidan
Under 2004 har hemsidan haft 13.700 besök.

Slutord
Styrelsen tackar för det gångna verksamhetsåret och allt stöd som föreningen fått. Samtidigt som vi förväntar oss ett aktivt 2005 med nationaldagen som helgdag och en utökad verksamhet vid Emmes stûva.

Häggum 3 februari 2005.

Bengt Kindbom Stefan Agnar Anders Larsson
Barbro Bood Berit Wilsson Fredrik Ekengren

 


Ekonomisk redovisning för Häggums Hembygdsförening - Verksamhetsåret 2004

Inkomster:

Behållning från 2003 5 974,24
Medlemsavgifter 3 040,00
Möten och fester 16 349,50
Kommunalt bidrag 2 000,00
Övriga inkomster 1 695,00
Ränta 3,91
Summa Kronor 29 062,65

Utgifter:

Avgifter Hembygdsförbunden 1 364,00
Försäkring 1 270,00
Fastighet och byggnader 1 627,00
Möten och fester 16 421,50
Hyra 1 535,00
Övriga utgifter 3 131,00
Behållning till 2005 3 714,15
Summa Kronor 29 062,65Häggum den 29/1 2005
Anders Larsson

Granskat och godkänt Häggum 2005

Yvonne ConradssonRoland Christiansson
Revisorer