Index | Föreningen | Emmes | Vandringsleder | Artiklar | Arkiv | Bli medlem | Sök | Logga in

Box 104 - Halleberg, Källegården och Skattegården

Handlingar från Halleberg, tidigare torp under Bjärsgården, siste innehavare Oskar Larsson "Larses Oskar". Oskar var korgmakare och uppgifter om honom har överlämnats till Museet i Skara se Box 014 och artiklar finns bland pressklippen.

Handlingar överlämnade av Ann-Marie Agnar 2002.

Handlingar

Rättskrifningsbok Oskar Larsson Halleberg
Skrifkurs Oskar Larsson Halleberg 4 klass.
Skrivbok 1903 - Karl Oskar Larsson u Bjersg.
Folkskolans allmänna skrifbok. Oskar Larsson under Häggum Bjersgården 1904
Skrivbok 1905 - Oskar Larsson under Bjersgården.
Skrifbok 1905 – Oskar Larsson u Bjersgården.
Skrivbok 1905 – Oskar Larsson Halleberg.
Praktiska Öfningar – Affärsskrifning och Bokhålleri för skolans öfre avdelningar. Tillhör Karl Oskar Larsson. Övningarna är undeertecknade 1907.
Handskrift. Räddningen på den är antecknat År 1903.
Handskrift. En beskrivning av Stockholm, Oskar Larsson, på den är antecknat År 1904.
Handskrift. 23 november 1905.
Dikt "Det stora kriget i Europa 1914"
Debetsedel för kommunalutskylder i Häggums socken för år 1915.
Kronodebetsedel för år 1916.
Brandstodsdebetsedel 24 febr. 1916.
Folkhushållningskommissionen anvisningar för avgivande av personförteckning m m 1916.
Folkhushållningskommissionen: Hushållsföreteckning för reglering av brödsädesförbrukningen 1916.
Folkhushållningskommissionen. Personförteckning jämte uppgifter för erhållande av sockerkort. Halleberg 3/11 1916 Gustav Larsson
Inkallelse till Krigstjänstgöring. N:r. 37 33/1914 Larsson skall inställa sig lördagen den 19 maj 1917 vid järnvägsstationen.
Kronodebetsedel för år 1917. Signe Olivia Larsson.
Kronodebetsedel för år 1917.Carl Oskar Linus Larsson.
Folkhushållningskommissionen. Deklarationsruppgift för inventering – fodermedel 1917.
Folkhushållningskommissionen. Tröskningslista för år 1917/18.
Folkhushållningskommissionen. Meddelande om leveransplikten av spannmål 25 september 1918. (för statens räkning tagas i anspråk 133,5 kilogram rågvärde)
Folkhushållningskommissionen. Potatisköpkort nr 645 31/10 1918.
Räkning från Gustaf Larsson Halleberg Häggum till Spannmålsbyrån i Skara 19/11 1918.
Kupong för anvisningsbeloppet 50 kronor 59 öre. Stämplat Riksbanken Mariestad 23 nvo 1918.
Utdrag af auktionsprotokoll 13/12 1918 (bokauktion i Folkskolan)
Folkhushållningskommissionen formulär angående innehav och förbrukning av potatis år 1918-1919.
Folkhushållningskommissionen. Formulär för ansökan om bildande av självhushåll för förbrukningsåret 1918-1919
Folkhushållningskommissionen formulär Tröskningsrapporter för åren 1918-1919.
Folkhushållningskommissionen. Tröskningsrapporter för år 1918-1919 undertecknad 15 februari 1919. (Inges i 2 ex till livsmedelsnämnden i orten)
Fullmakt för Signe Larsson att kvittera ut penningförsändelser å Häggums postkontor 14/4 1919.
Brandstodsdebetsedel 16 febr. 1922.
Brevkort till Karls Oskar Linus Larsson, Halleberg, Häggum. Uppmuntringsord på vägen.
Månadsblad med bl a ur Bondepractikan, Vet Ni..., Månadens recept, Litet av varje. (vid receptet för Skånsk morotsstuvning står ”1943 År K.?”)

Julkort i två delar adresserat till – Ester Nilsson, Tollestorp, Häggum. "God jul tillönskas av Emmy." Frimärke 5 öre stämplat Stockholm 1 24.12.23 5-6 em.

Böcker

Luthers kyrkopostilla.
Främre pärmens insida:
Emma Johansson Född 1855.
Karl Oskar Larsson Född 1893
Signe Olivia Larsson Född 1894
Elsa Maria Larsson Född 1896
Denna bok tillhör Emma Johansson
"Denna bok har vi på Bjärsgården fått av Oskar Larsson den 7/10 1968".
Bakre pärmens insida:
Anna Gustafsson Nyborg
Dänna bok tillhör Kristina.

"Seglare i hamn" Örebro Missionsförenings förlag. Tryckt i Motala 1942.

Bilder

Stående i militäruniform Oskar Larsson, sittande hans systrar Signe och Elsa. De två herrarna är okända.

Oskar Larsson utan för huset på Halleberg 1971 Oskar var då 78 år, född 1893 död 1973.

Häggums Folkskola skolkort vid gamla skolan före 1908.

Häggums Folkskola vid invigningen 1908. Byggmästare F A Johansson. "Minne från Häggum hösten 1908"

Handlingar rörande Källegården och Skattegården. Överlämnade av stationsmästare Hugo Sköld, Stenstorp.

Rättshandlingar

Åbo-Bref No 1 år 1858. För Jonas Olofsson och dess hustru Britta Cajsa Larsdotter till åbo å ett åttondels mantal af krono Rustnings stamhemmanet Häggum Källegården daterat den 4 januari 1858.

Utdrag ur domboken vid lagtima hösttinget med Walle härad i Skärf den 15 september 1864. Bevakning av ingivet inbördes testamente.

Laga Arfskifte den 3 November 1864 efter Jonas Olofsson avliden den 29 maj samma år.

Åbo-Bref No 101 år 1867. För Britta Cajsa Larsdotter till åbo å ett åttondels mantal af krono Rustnings stam hemmanet Häggum Kjellegården daterat den 26 mars 1867.

Fullmakt. Den 7 November 87 (1887) lämnad av A G Stark – Jag undertecknad överlämnar och tillåter min tiära make full rättighett att göra och låtta hure han vell nämligen (maria medvid gertta) Johansson velkett härmäd tilltiannagöres tecknar A G Stark.

Fullmakt 1 december 1888.

Arvsskifte 3 december 1888, efter Johannes Jonsson i Skattegården avliden den 11 april 1887.

Annonsräkning Vestgöta Korrespondenten (Sköfde Tidning) 9 mars 1889.

Brev den 25/3 1889 med meddelande till Smedberg (ansvarig för auktionen) att jag ej kan komma till auktionen. Var snel lemna detta bref till min syster Anna i Blomdalen.

Häggum Skattegården. Protokoll hållit vid lösöre auktion hos Enkan Johanna Johansdotter i Skattegården Häggum den 26 mars 1889.Inbringade 138,55 avgick aktionsroparens arvode 4,00 och auktionsarvode och kongörelsekostnad 9,00. Netto 125,55.

Kvitto på arvode för ropning på auktion 26 mars 1889 Aron? Larsson.

4 papper med uträkning av fördelningar i boet 1/8 mantal Skattegården Häggum.

Fördelning av köpesumman för 1/8 mantal Skatteg. Häggum upprättat 11/3 1890.

Liqvid i anledning af arfskiftet den 3 december 1888 efter aflidne Johannes Jonsson i Skattegården Häggum och hans aflidna dotter Kristina Joh.dotter från Blommedalen Häggum.

<< Tillbaka