Index | Föreningen | Emmes | Vandringsleder | Artiklar | Arkiv | Bli medlem | Sök | Logga in

Box 103 - Hansagården

Material rörande Hansagården, överlämnat av Margareta (Greta) Pettersson, Falköping f Johansson Bränneberg. Dotterdotter till Frans Skatt och systerdotter till Evert Jonsson.

Rättshandlingar m m

Skuldebref 27 januari 1914

Växel 5 Dec 1922.

Meddelande om förfallen revers.

Köpekontrakt 1 mars 1922. Säljare John Gottfrid och Emma Johansson. Köpare Frans Skatt köpeskilling 15.500 kronor

Lagfartsbevis 8 april 1922 1/8 mantal kronoskatte Häggum Hansagården beviljad John Gottfrid Johansson. Köpeskilling 19 oktober 1920 19.000 kronor

Gravationsbevis 20 juni 1922 1/8 mantal kronoskatte Häggum Hansagården

Köpebrev 14 mars 1923 1/8 mantal kronoskatte Häggum Hansagården, på vilket Frans och Wilhelmina Skatt erhålligt lagfart.

Utdrag ur lagfartsprotokoll 7 april 1923 1/8 mantal kronoskatte Häggum Hansagården.

Lagfartsbevis 7 april 1923 1/8 mantal kronoskatte Häggum Hansagården

Utdrag af inteckningsprotokollet 7 april 1923, inteckning 2.700 kronor i 1/8 mantal kronoskatte Häggum Hansagården.

Debetsedel å kommunalutskylder 1924, uppbörd 16 febr. 1925.

Kronodebetsedel för år 1927.

Promemoria i mars 1928, angående arvsutredning.

Brev Alvesta den 24 april 1929, till Besta Broder och Svägerska.

Allmän fastighetsdeklaration 1933, 1/8 mantal Hansagården.

Gravationsbevis 10 juli 1933, 1/8 mantal Häggum Hansagård 13:2.

Arrendekontrakt 14 mars 1938, Vi äkta makar Frans Skatt och Wilhelmina skatt utarrendera till vår son Evert Jonsson, 1/8 mantal Häggum Hansagården.

Bouppteckning 17 juni 1950 efter avlidna Wilhelmina Skatt.

Kommissionären Skarabygdens domsaga översänder med räkning bouppteckning 26 juli 1950.

Gravbrev 4 september 1950

Bouppteckning 8 november 1952 efter avlidne Fran Skatt.

Allmän fastighetsdeklaration 1952, Hansagården 13:2 1/8 mantal.

Arvsskifte 7 november 1952.

Allmän fastighetsdeklaration 1957, Hansagården 13:2 1/8 mantal.

Köpekontrakt 5 juli 1960 Hansagården 13:2

Köpekontrakt (avskrift) 5 juli 1960 Hansagården 13:2

Köpekontrakt 2 november 1960.

Kuvert från Skövde domsaga till Valdemar Johansson 3? 12 1952.

Tavlor m.m.

Flyfotografi Hansagården, Häggum. Kan vara fotograferat i början av 1950 talet då en sådan fotografering skedde i Häggum med i efterhand färglagda svart/vita bilder. Hansagården: Uppgifter från fastighetsdeklarationen 1957, ägare Evert Jonsson, Senast erlagda köpeskilling 1954 20.000 kronor, areal 7 ha åker 9,5 ha skog, brandförsäkringsvärden 1953 53.000 kronor, kreaturbesättning 2 hästar 5 kor 2 andra nötkreatur 2 svin.

Fotografi på Frans och Wilhelmina skatt (tavlan finns i Skomakarverkstaden vid Emmes Stûva.

Skomakarutrustning. Frans Skatt var också byskomakare och hans son Evert övertog utrustning och utövade också skomakeri. Efter Evert Jonsson bortgång överlämnas all skomakeriutrustning till Häggums hembygdsförening och finns i därtill iordningställd lokal vid Emmes stûva.

Vykort Bolums gamla kyrka omkring 1690 efter Peringskiöld.

Tovatorp Stommen.

Handlingar rörande Tovatorp Stommen, inlämnade av Britta Svensson (f. Andersson) Åslagården gift med Erik Svensson från Tovatorp Stommen. Tovatorp Stommen var ett ecklisiastikt boställe och tomt med hus såldes av stiftet 1952 till Anders Svensson och skogen på 1990-talet till Ranstad Industricentrum AB ? ägare Bength Lilhja.

Rättshandlingar

Protokoll vid laga af- och tillträdessyn hållen af Walle härads synerätt å Stomhemmanet Tofvatorp den 20 september 1882.

Kongl. Domänstyrelsens Resolution med anledning av förslag till interims skogsindelning vid prestestomhemmat Tovatorp Stommen i Häggum, gifven den 20 mars 1884. I handlingen inneliggande ”Interims skogshushållningsplan för det i Häggums socken och Valle härad af Skaraborgs län belägna prestestomhemmet ¼ mtl krono Tovatorp Stommen upprättad år 1882.

Kongl. Majts. Befallningshavande i Skaraborgs län och Domkapitlet i Skara stift göra veterligt att - de inte har någon erinran mot att Karl Johansson tar över arrendet efter Johan Levander. Mariestad i landskontoret den 31 mars och Skara Domkapitlet den 1 april 1886.

Walle härads synerätts protokoll hållit vid af- och tillträdessyn den 9 augusti 1886. Karl Johansson övertar arrendet efter Johan Levander.

Karta öfver utmarken till stomhemmanet Tofvatorp Stommen inom Häggums socken och Walle härad af Kåkinds revir. Kopierad 1891.

Ekonomisk besiktning den 29 Maj 1891. Erforderliga åtgärder uppgår till 104 kronor 50 öre och skall vara utförda före 1 augusti 1892.

Förslag till komplettering af interims skogshushållningsplan, augusti 1891.

Ekonomisk besiktning den 4 september 1896. Erforderliga åtgärder uppgår till 72 kronor 50 öre och skall vara utförda 1 juni 1897.

Karta öfver utmarken till Stomhemmanet TOFVATORP uti Häggums socken. Kopierad vid interimsindelningen 1900.

Protokoll för vid en af Walle härads synerätt den 18 juni 1901 hållen laga af- och tillträdessyn. Pådömd kostnad 281 kronor 25 öre och skall vara fullgjorda före 1 oktober 1901.

Interims skogsindelsningsförslag för Pastorsstomhemmanet Tovatorp Stommen. År 1901 den 21 augusti af Kongl. Domänstyrelsen fastställd.

Överlåtelsekontrakt av stomhemmanet Tofvatorp no 1 1/4 mt i Häggums socken 25 april 1903 Karl Johansson avträder arrendet och Jakob Svensson tillträder.

Konungens Befallningshavande i Skaraborgs län och Domkapitlet i Skara stift göra veterligt att - de inte har någon erinran mot att Jakob Svensson, Skattegården Öttum tar över arrendet efter Karl Johansson. Mariestad i landskontoret den 16 och Skara Domkapitlet den 23 september 1903.

År 1904 den 28 juni laga af- och tillträdessyn emellan förre arrendatorn Karl Johansson afträdaren samt arrendatorn Jakob Svensson tillträdaren.

År 1909 den 17 maj ekonomisk besiktning. Erforderliga åtgärder uppgår till 154 kronor och skall vara åtgärdade före 1 november 1910.

År 1915 den 29 juni ekonomisk besiktning. Erforderliga åtgärder uppgår till 38 kronor och skall vara åtgärdade före 1 oktober 1916.

År 1920 den 14 september ekonomisk besiktning. Erforderliga åtgärder uppgår till 745 kronor och skall vara åtgärdade före 1 oktober 1921.

Arrendekontrakt, sju (7) år från den 14 mars 1922 till 14 mars 1929, undertecknat 26 mars 1921 av Jakob Svensson.

Protokoll vid av- och tillträdessyn den 4 oktober 1921.

Protokoll fört vid ekonomisk besiktning å stomhemmanet 1/4 mantal Tofvatorp N:r 2 i Häggums socken den 24 november 1927. Erforderliga åtgärder uppgår till 52 kronor och skall vara åtgärdade före 1 september 1928.

Arrendekontrakt, tretton (13) år från den 14 mars 1929 till 14 mars 1942, undertecknat 9 mars 1929 av Anders Svensson.

Protokoll fört vid ekonomisk besiktning å stomhemmanet 1/4 mantal Tofvatorp N:r 2 i Häggums socken den 26 aug. 1932. Erforderliga åtgärder uppgår till 65 kronor och skall vara åtgärdade före 1 okt. 1933.

Protokoll vid uppskattning av normalavkastningen från Sjogerstad pastorats löneboställe ¼ mantal Tofvatorp N:r 2 Stommen i Häggum socken den 4/7 1933

Protokoll fört vid ekonomisk besiktning å stomhemmanet 1/4 mantal Tofvatorp N:r 2 i Häggums socken den 22 sept. 1938. Arrendatorns fordran den 14 mars 1938 kronor 799:10.

Protokoll fört vid laga av- och tillträdessyn å eckl. Lönebostället 1/4 mtl. Tovatorp Nr. 2 i Häggums socken den 21 aug. 1942.

Arrendekontrakt, nio (9) år från den 14 mars 1942 till 14 mars 1951, undertecknat 10 oktober 1941 av Anders Svensson.

Protokoll fört vid ekonomisk besiktning å ecklesiastika lönebostället 1/4 mantal Tovatorp Stommen 2:1 i Häggums socken den 30 oktober 1947.

Protokoll fört vid ekonomisk besiktning å ecklesiastika lönebostället 1/4 mantal Tovatorp Stommen 2:1 i Häggums socken den 30 juni 1950.

Protokoll fört vid saluvärdering av ett jordområde om cirka 0,600 ha jämte därå uppförda byggnader tillhörande ecklesiastika lönebostället 1/4 mantal Tovatorp Stommen 2:1 i Häggums socken den 9 november 1950.

Köpekontrakt ett till prästbostället Tovatorp Stommen 2:1 i Häggums socken hörande område om cirka 0,600 hektar. Undertecknat Tovatorp Häggum den 1-4 1952, Anders Svensson. Skövde domsaga 13 maj 1953. Dagboken över lagf ärenden nr. 261.

Arrendekontrakt, två (2) år från den 14 mars 1951 till 14 mars 1953, undertecknat 17 okt 1950 av Anders Svensson.

Arrendekontrakt, tio (10) år från den 14 mars 1951 till 14 mars 1961, undertecknat 17 okt 1950 av Anders Svensson.

Protokoll fört vid ekonomisk besiktning och arrendeuppskattning den 9/11 1959 å ecklesiastika lönebostället 1/4 mantal Tovatorp Stommen 2:1 i Häggums församling av Sjogerstads pastorat..

Övriga handlingar

Ansökan om bildande av självhushåll för förbrukningsåret 1917-1918. Ansökan 10 september 1917 Jakob Svensson. Hushållet utgörs av Jakob, Maria, Ida, Anders och Erik Svensson. Folkhushållningskommisionen.

Räkning Lantbruksnämnden i Skaraborgs län för upprättande av förslag till stenröjning 15/10 1951.

Debetsedel för arrende med kuvert. Kvitterat 14/3 1954, Olof Nilsson, Bissgården pastoratskassör.

Olof Nilsson; Utdrag ur auktionsprotokollet i Lars-Larsgården Häggum den 13 mars 1956. Hästräfsa 85 kronor. Köpare Erik Svensson.

Kartor

Armés Förläggningsorter: Skövde Särtryck ut generalstabsblad.

Armés Förläggningsorter: Skövde, påtryck på väv 2dra Skv.

Dubbelt kartkort: Axvall

Västerås, påtecknat på väven C. F. Schering, Köping

Fälttjänstgöringarna 1912

Sveriges kommunikationer, karta över Sverige tryckt 1952

<< Tillbaka